Valmed

SWEET WATER, ROUGH WATER

FI

SWEET WATER, ROUGH WATER

Mediataiteen näyttely
6.7. – 30.7. 2023
HAA Galleria, Suomenlinna

Taiteilijat: Emma Fält & Roberto Fusco, Tuula Hara, Jani Heikkinen, Katarina Karppinen, Heidi Kirjavainen, Ulla-Mari Lindström, Susanna Lyly, Tuukka Pasanen ja Johanna Väisänen

Pohjoissavolaisen Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry:n taiteiijatyöryhmä, järjestää SWEET WATER, ROUGH WATER – mediataidenäyttelyn Helsingin taiteilijaseuran ylläpitämässä HAA – Galleriassa Suomenlinnassa heinäkuussa 5.7.2023 alkaen. Näyttely käsittelee vettä yhdeksästä eri näkökulmasta. Rantakasarmin galleriassa esillä on monikanavainen videoteos, useita yksikanavaisia videoteoksia vedestä, pinnalta ja sen alta sekä valokuvateoksia. Mukana on kaksi audiovisuaalista installaatiota, jossa toisessa hyödynnetään Ilmatieteenlaitoksen keräämää dataa ja toisessa käsitellään kulttuurin yhteyttä veteen liittyvän kansanperinteeseen ja sitä, miten tekoäly sen ymmärtää.

Kokonaisuutena näyttely tarjoaa installaatiota sekä video- ja valokuvateoksia, jotka vuotavat yli perinteisten määritelmien. Teosten audiovisuaaliset ja -sensoriset maailmat väreilevät toisinaan rennosti läpi tilan, toisinaan ne iskevät katsojaan kuin myrskyiset aallot rantakivikkoon. Kokonaisuuden suvantoalueilla katsojalla on mahdollisuus heijastella minäänsä teosten tyyneltä pinnalta. Näyttely tarjoaa myös paikan pohtia, kuinka toimemme ovat vaikuttaneet veteen ja sen puhtauteen, paikkaan maisemassa osana luontoa sekä lintujen, kalojen, metsäneläinten, kaikkien pienten vesieliöiden sekä ihmistenkin kotina. Teoksissamme vesi ei ole vain resurssi, vaan sillä on persoona, substanssi ja tarkoitus. Vesi on elementti, joka yhdistää kaikkia ja kaikkea.

Projektia tukevat: Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Savo ja Ilmatieteen laitos

Lisätietoja: valmed.ry@gmail.com

Valmed ry
Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry 2012 perustettu edistämään ja tekemään tunnetuksi valokuva- ja mediataidetta taidemuotoina. Yhdistyksen koti on Pohjois-Savossa mutta toiminta ylittää maakuntarajat. Valmed on kasvavan taiteenalan yhdistys, jonka jäsenet toimivat mm. valokuva-, media-, videotaiteen, kuvataiteen, esittävän taiteen, taidehallinnon ja taiteen tutkimuksen alueilla.
​​https://www.valmed.fi/

 

EN

SWEET WATER, ROUGH WATER

Media art exhibition
6.7. – 30.7. 2023
HAA Gallery, Suomenlinna

Artists: Emma Fält & Roberto Fusco, Tuula Hara, Jani Heikkinen, Katarina Karppinen, Heidi Kirjavainen, Ulla-Mari Lindström, Susanna Lyly, Tuukka Pasanen and Johanna Väisänen

The artist working group, which consists of the members of Valmed ry, Northern Savonia’s Photographic and media art association, presents SWEET WATER, ROUGH WATER – a media art exhibition at the HAA – Gallery, run by the Helsinki Artists’ Association, in Suomenlinna, from July 5, 2023.

The theme of the exhibition is to encounter water from nine different perspectives. A multi-channel video work, several single-channel video works about water, on the surface and underneath, as well as photographic works are on display in the Rantakasarmi gallery space. One mixed-media installation utilizes data about historical storms in the Baltic Sea, provided by the Finnish Meteorological Institute. An audiovisual installation discusses the connection between culture and folklore related to water and how artificial intelligence understands it.

As a whole, the exhibition features a variety of forms and media that transcends traditional definitions. The sensory worlds brought forth by the artists sometimes ripple through the space casually, at other times they hit the viewer like stormy waves on the beach rocks. It also offers a place to think about how our actions have affected water and its purity, the place in the landscape as a part of nature and the home of birds, fish, forest animals, all small aquatic organisms and people. In our works, water is not just a resource, but has personality, substance and purpose. Water is the element that connects everyone and everything around and inside us.

The project is supported by: The Art Promotion Center, Pohjois-Savo and the Finnish Meteorological Institute

More information: valmed.ry@gmail.com

Valmed ry
Photography and Media Art Association Valmed ry aims to support and promote photography and media art. The association is based in Northern Savonia, but the activity goes beyond the regional borders of Finland. Valmed ry is an association of the growing area of arts, with its members being skilled individuals and professionals from different fields of arts and culture. The association was founded in 2012 with a mission to provide networking and collaboration opportunities for its members and to enhance the regional expertise, presentation and recognition of photography and media art.
https://www.valmed.fi/english/

 

SE

SWEET WATER, ROUGH WATER

Mediekonstutställning
6.7. – 30.7. 2023
HAA Galleriet, Sveaborg

Konstnärer: Emma Fält & Roberto Fusco, Tuula Hara, Jani Heikkinen, Katarina Karppinen, Heidi Kirjavainen, Ulla-Mari Lindström, Susanna Lyly, Tuukka Pasanen och Johanna Väisänen

Arbetsgruppen med konstnärer från Valmed rf, Norra Savolax Förening för fotografi och mediekonst presenterar SWEET WATER, ROUGH WATER – en mediekonstutställning i HAA Galleriet, som drivs av Helsingfors konstnärsförbund (Helsingin Taiteilijaseura), på Sveaborg fr.o.m. 5 juli, 2023.

Utställningen utforskar vatten från nio olika perspektiv. I Strandkasarmens gallerilokaler ställs ut ett flerkanaligt videoverk, flera enkanaliga videoverk om vatten, på och under ytan, samt fotografiska verk. En audiovisuell installation utnyttjar data samlad av det Meteorologiska institutet om historiska stormar på Östersjön, en annan utforskar sambandet mellan kultur och folktraditioner angående vatten och hur artificiell intelligens uppfattar det.

Som en helhet innehåller utställningen installationer samt fotografiska och videoverk som överskrider traditionella definitioner. Verkens audiovisuella och sensoriska världar resonerar ibland lugnt igenom rummen, ibland slår de mot besökaren som stormvågor mot strandstenar. Utställningen bjuder också på tankeställare kring hur våra aktioner har inverkat på vattnet och dess renhet, dess plats i landskapet som en del av naturen och hem till fåglar, fiskar, skogsdjur, alla små vattenorganismer och människor. I våra verk är vattnet inte bara en resurs, utan det har en personlighet, substans och mening. Vattnet är elementet som sammanför alla och allting.

Projektet understöds av: Centret för konstfrämjande, Norra Savolax och det Meteorologiska institutet

Mer information: valmed.ry@gmail.com

Valmed rf
Föreningen för fotografi och mediekonst Valmed rf ämnar att understöda och synliggöra fotografi och mediekonst. Föreningen är baserad i Norra Savolax men dess verksamhet sträcker sig över Finlands regionala gränser. Valmed rf är en förening för en växande konstform och dess medlemmar är skickliga professionella konstnärer och kulturarbetare från olika discipliner.
https://www.valmed.fi/